سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دایرة المعارف علوم عقلی موسسه امام خمینی(ره) 
محقق گروه فلسفه 
1382/07/01 
ادامه دارد 
علمى،پژوهشى 
تدریس 
دانشگاه دولتی و آزاد 
مدرس 
1384/07/02 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی واخلاق